වාද්දුව නගරයට ආසන්නයෙන් දකුණු තල්පිටියෙන්, පදින්චියට නිවසක් සොයනා ඔබට Personal ad

June 11th, 2020 12:32 - Kalutara - Wadduwa

Rs : 2,450,000.00
Price Negotiable

  • img
AD DETAILS
වාද්දුව නගරයට ආසන්නයෙන් දකුණු තල්පිටියෙන්, පදින්චියට නිවසක් සොයනා ඔබට 

මෙන්න වටිනා නිවසක්.....

ගාලු පාරට වි. 1 යි.

වාද්දුව නගරයට වි. 2 යි.

පානදුර නගරයට වි. 8 යි.

මනරම් පරිසරයකින් හෙබි නිස්කලන්ක නිවසක් ඉක්මනින් විකිණීමට...

කමර 2 , පිටත කාමර 1, දුරකතන, බාත් රූම්, විදුලිය, නල ජලය, නල ලිද.

4.5 පර්ච්, ලක්ෂ 24

විස්තර සදහා අමතන්න.

0713 183183 / 0382 285973