ආකර්ෂණා කේක් ක්‍රීයේෂන් Personal ad

July 10th, 2018 08:13 - Gampaha - Ragama

Rs : 2,500.00

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
AD DETAILS
ආකර්ෂණා කේක් ක්‍රීයේෂන්
(Homemade caks)
ඹබේ සොදුරැ මතකයන්, රසවත් මතකයන් බවට පත්කරගන්න. 
ආකර්ෂණා කේක් ක්‍රීයේෂන් සමඟ එකතුවෙන්න.

හොදම අමුද්‍රව්‍ය 
සාදාරණ මිල
අලංකාර නිමාව

බටර් කේක්, බර්ත්ඩේ කේක්, ඇනවසරි කේක්, කප් කේක්, 
වෙඩින් කේක්. සියලුම උත්සව අවස්ථාවන් සඳහා කේක් වර්ග

ගම්පහ අවට ප්‍රවාහනය

වැඩිවිස්තර සඳහා  
Plz msg : massanger inbox
Fb page : aakrshana cake creations