සියලුම උත්සව අවස්ථාවන් සඳහා කේක් වර්ග Personal ad

July 7th, 2018 16:29 - Gampaha - Ragama

Rs : 2,650.00
Price Negotiable

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
AD DETAILS
ආකර්ෂණා කේක් ක්‍රීයේෂන්
(Homemade caks)
ඹබේ සොදුරැ මතකයන්, රසවත් මතකයන් බවට පත්කරගන්න. ආකර්ෂණා කේක් ක්‍රීයේෂන් සමඟ එකතුවෙන්න.

හොදම අමුද්‍රව්‍ය 
සාදාරණ මිල
අලංකාර නිමාව

බටර් කේක්, බර්ත්ඩේ කේක්, ඇනවසරි කේක්, කප් කේක්, වෙඩින් කේක්. සියලුම උත්සව අවස්ථාවන් සඳහා කේක් වර්ග

ගම්පහ අවට ප්‍රවාහනය

වැඩිවිස්තර සඳහා 0770768024 075066269
Plz msg : massanger inbox
Fb page : aakrshana cake creations