සොෆා ෂැම්පො කිරිම සදහා Personal ad

June 20th, 2018 11:44 - Colombo - Mulleriyawa

Rs : 2,000.00

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
AD DETAILS
සොෆා ෂැම්පො කිරිම සදහා දැන් වැය වන්නෙ රැ 2000 .00 
මුදලක් පමණි .ඩබල් ස්පිර්න් මෙට්ට සදහා රු 1500.00 
සින්ගල් මෙට්ටයක් සදහා රු 800.00 කැම පුටු වක් සදහා
රු 450.00 ඔපිස් පුටුවක් සදහා පොඩි 350.00
ලොකු 600.00 පමණි වාහන සිට් 3 ෂැම්පො කිරිමට
 දැන් වැය වන්නෙ රු 1300.00 ක් පමණි 
(ඇල්ටො ,මරුටි ).ඔබ සිටිනා තැනට පැමිණ 
අපගෙ සේවාවන් ලබා දේ .
දැන්ම ඔබගෙ වෙලවන් වෙන්කරවා ගන්න.